หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

           โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน ๓ พระองค์  ประจำปี ๒๕๖๒

๑)     ชื่อ    “  เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ ”      KHAO YAI MARATHON 2019 ”

๒)    องค์กรที่ร่วมกันจัด

                ๒.๑      มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

                   ๒.๒     มูลนิธิรักเมืองไทย

                 ๒.๓     มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

                 ๒.๔     กองทัพบก

๓)   หลักการและเหตุผล

                 การเดิน การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สามารถสร้างสมรรถนะของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆได้อีกด้วย ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยดีและจิตใจที่ดีแล้ว ย่อมสามารถสร้างความเจริญให้แก่ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติได้   ในปัจจุบันนี้กระแสความนิยมของประชาชนที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด  โดยเฉพาะการเดินและวิ่ง เนื่องจากเป็นกีฬา    ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเพิ่มเติมมากนักเมื่อเทียบกับการออกกำลังประเภทอื่นๆ อีกทั้งการวิ่งจัดเป็นกิจกรรม  ที่สามารถทำได้เป็นหมู่คณะ จึงมีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นคณะ เป็นชมรมวิ่งในลักษณะเชิงนันทนาการ รวมไปถึงการจัดวิ่งแข่งขันตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับที่ต้องอาศัยมาตรฐานสากล ในการแข่งขันวิ่งบางรายการมีการจัดการแข่งขันที่ดี  ได้รับการยกย่องมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผลให้การท่องเที่ยวได้ประโยชน์อีกด้วย ถึงขนาดรอคอยเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป

                 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเชียน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕   และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘  ในสมัยก่อนเรียกว่า ดงพญาไฟต่อมาพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ ทรงเรียกชื่อใหม่ว่า“ป่าดงพญาเย็น”เมื่อครั้งเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟ              สาย กรุงเทพ-นครราชสีมา ผืนป่าเขาใหญ่มีความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน์ทั้งพืชพันธุ์ไม้ นก สัตว์ป่าน้อยใหญ่ ทั้งที่กินพืชและสัตว์นักล่า ทั้งที่น่ารักสวยงามและดุร้ายน่ากลัว นับได้ว่า ผืนป่า กว่า ๒,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร และสูงกว่า ๕๐๐ เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย ได้ช่วยรักษาอุณหภูมิของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาผืนป่าเขาใหญ่ จึงเป็นกิจกรรมที่ควรกระทำเพื่อรักษาป่าเขาใหญ่มรดกโลกไว้ให้นานแสนนาน

                 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก   เล็งเห็นว่า กิจกรรมเพื่อสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ที่พระราชทานว่า “... การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย   เป็นปัจจัยเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง  เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผลให้ สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์  สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่  ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือ เป็นแต่ผู้สร้าง มิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ ...”

 

( พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒)

                 โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานฯ จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างเสริม             สุขภาพให้กับสังคมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีความรัก, หวงแหนและช่วย           พิทักษ์ป่าเขาใหญ่  หารายได้เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ตามโครงการของมูลนิธิฯต่อไปโดยขั้นต้นได้ตั้งเป้าหมายไว้๕ ปี คือ ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๕ก่อน หากเป็นที่นิยมของประชาชนจะได้ดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องต่อไป

๔)   วัตถุประสงค์  

                 ๔.๑      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

                 ๔.๒     เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่  

                            และช่วยให้กำลังใจ, สนับสนุนการทำงานของ จนท.พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

                 ๔.๓     เพื่อหาทุนประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

                 ๔.๕    เพื่อหาทุนสนับสนุนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และมอบทุนการศึกษา

                             ให้กับเยาวชนในโครงการฯ

                   ๔.๖      เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย

๕)    การดำเนินการแข่งขัน   ทั้งประเภท ทั่วไป ชาย-หญิง และแบ่งตามอายุ ชาย-หญิง (ใช้ปี พ.ศ. เกิด)

๕.๑      แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๔ ระยะ ตามกติกาสากลนิยม  รับนักกีฬาวิ่ง ๗,๕๐๐ คน ดังนี้

            ๕.๑.๑   วิ่งมาราธอน ทั่วไป ๔๒.๑๙๕ กม. ชาย-หญิง  รับ๑,๙๐๐คน ( Full Marathon  42.195 km.)

            ๕.๑.๒  วิ่งมาราธอน ทั่วไป ๒๑.๑ กม. ชาย-หญิง รับ ๑,๘๐๐ คน  ( Half Marathon 21.1km.)

            ๕.๑.๓   วิ่งมาราธอน ๑๐.๕ กม. ชาย-หญิง ระบุตามอายุ รับ ๒,๐๐๐ คน ( Mini Marathon 10.5 km.)

            ๕.๑.๔   วิ่งระยะ ๔.๒ กม. ครอบครัวละ ๔ไม่แบ่งอายุและเพศ รับ ๘๐๐ คน (Family Run 4.2 km.)

            ๕.๑.๔   วิ่งเพื่อสุขภาพ ๔.๒ กม. ไม่แบ่งอายุและเพศ รับ ๘๐๐ คน (Family Run 4.2 km.

              หมายเหตุ – ระยะ ๔๒.๑๙๕ กม. และระยะ ๒๑.๑กม. รับสมัครอายุ  ๒๐ ปีขึ้นไปนอกนั้นรับอายุ ๑๖ปี ขึ้นไป

๕.๒     กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่

                                    ๕.๒.๑  แถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. ณ ตึกมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ชั้น ๔

                                         ๕.๒.๒เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครตามระยะที่แข่งขัน ต้นเดือน ๘สิงหาคม ๒๕๖๒

                                                     ทางINTERNET

                                    ๕.๒.๓วันเสาร์ที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับอุปกรณ์การแข่งขันณ ด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ   

                                                เขาใหญ่  ถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

                                    ๕.๒.๔วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิ่งบนเส้นทางถนนธนะรัชต์ เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง

                                                ตามระยะต่างๆ  ตั้งแต่ ๐๓.๐๐ น.  จุดเริ่มต้นและเส้นชัย จุดเดียวกัน

                   หมายเหตุ – ค่าสมัคร ๕.๑.๑ ถึง ๕.๑.๔ (ตามระยะวิ่ง) ๑,๐๐๐.- บาท, ๘๐๐.-บาท, ๖๐๐.-บาท, ๕๐๐.-บาท  

                                     ตามลำดับ ( สำหรับบัตรการกุศล ใบละ ๒,๕๐๐.-บาท สามารถเลือกได้ทุกระยะวิ่ง )

                                                                               

๖)    ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

                 ๖.๑      ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ ๔๒.๑๙๕ กม. ทั้ง ชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน

                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.-บาท

                 ๖.๒      ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ ๒๑.๑ กม. ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน

                             สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐.-บาท

                 ๖.๓     ผู้ชนะเลิศ OVERALLระยะ ๑๐.๕ กม. ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน

                             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐.-บาท

                 ๖.๔     ผู้ชนะเลิศ ครอบครัว ๔คน จะได้รับถ้วยพระราชทานพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี 

                              กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐.- บาท 

                 ๖.๕     รองอันดับ ๑ ของ ๖.๑,๖.๒,๖.๓และ๖.๔จะได้รับถ้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์พร้อมเงินรางวัล 

                             ๖,๐๐๐.-บาท 

                ๖.๖       รองอันดับ ๒ ของ ๖.๑,๖.๒,๖.๓และ๖.๔จะได้รับถ้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาทพร้อมเงินรางวัล 

                             ๖,๐๐๐.-บาท 

                 ๖.๗      สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑-๕ ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชาย-หญิง ในระยะวิ่ง ๖.๑.๑, ๖.๑.๒,

                                 และ๖.๑.๓ ๖.๔ จะได้รับถ้วยรางวัล  

             หมายเหตุ  - ถ้วยพระราชทานทั้ง ๓ พระองค์ ได้รับพระราชทานแล้ว  (เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๒)

                             - ทุกคนที่ลงแข่งขัน ระยะ ๔๒.๑๙๕ กม. , ระยะ ๒๑.๑ กม. ที่เข้าถึงเส้นชัยด้วยตนเอง จะได้รับ 

                                    เหรียญรางวัลที่ระลึกและเสื้อ FINISHER         

๗)   ผู้ให้การสนับสนุน   

                             - กองทัพบก  

                             - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

                             - ตำรวจภูธรภาค ๓

                             - อาสาสมัครฯ 

๘)   ผู้อุปถัมภ์ (SPONSOR)  

                                         -บริษัท /กิจการและ/หรือธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเขาใหญ่ เช่น น้ำ สภาพอากาศ อุณหภูมิ

                                   ความชื้น ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเขาใหญ่ เมื่อเห็นด้วยกับโครงการนี้ ที่ว่า 

                                   “คนแข็งแรง ป่าสมบูรณ์ แข็งแรง”

                                                             เสือพีเพราะป่าปก          ป่ารกเพราะเสือยัง        

                                                             ดินเย็นเพราะหญ้าบัง    หญ้ายังเพราะดินดี

                        .......ให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน....... บทละคร “หนามยอกเอาหนามบ่ง”  ...... ร.๖   ( พ.ศ.๒๔๕๘)         

 

                                                                                                         

Tags :

  .
view