หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

การประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๓ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่

วาระการประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๓

                    คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

       วันอังคารที่  ๑๖ ธันวาคม   ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น.

    ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔

              อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

                          ถ.อู่ทองนอก   เขตดุสิต   กทม. 

วาระที่ ๑          ประธานกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒   เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒

วาระที่ ๓         เรื่องเพื่อทราบ/ เรื่องต่อเนื่อง

                                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแผนงานปี  ๒๕๖๓ 

                                    ๓.๒ รายงานสถานภาพการเงินของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓

                                    ๓.๓ รายรับ –รายจ่าย ในห้วงเวลา  ม.ค. –ธ.ค. ๒๕๖๓

                                    ๓.๔ รายงานเรื่องประกันชีวิตลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                    ๓.๕รายงานโครงการ “เยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ NEXT GEN NEW WORLD”

                                    ๓.๖ รายงานเรื่อง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

                                    ๓.๗ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ“สานใจไทย   สู่ใจใต้”

                                    ๓.๘ รายงานโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ ”

                                    ๓.๙รายงานการจดทะเบียนคระกรรมการมูลนิธิฯชุดใหม่

 วาระที่ ๔         เรื่องพิจารณา

                                   ๔.๑ ประมาณการรายรับ  ปี ๒๕๖๔

                                     ๔.๒ แผนงานและงบประมาณของมูลนิธิฯ  ประจำปี ๒๕๖๔       

                                   ๔.๓ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ปี  ๒๕๖๔

                                   ๔.๔ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ปี ๒๕๖๓

วาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

                                                      ๕.๑  เรื่องที่คณะกรรมการเสนอ

                                                      ๕.๒ อื่นๆ ( ถ้ามี )

วาระที่ ๖          ประธานสรุปและกล่าวปิดประชุม


Tags :

  .
view