หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

การประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๒ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วาระการประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๒

                    คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

       วันอังคารที่  ๑๗ ธันวาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐  น.

    ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔

              อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

                          ถ.อู่ทองนอก   เขตดุสิต   กทม. 

วาระที่ ๑          ประธานกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑

วาระที่ ๓         เรื่องเพื่อทราบ/ เรื่องต่อเนื่อง

                                          ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแผนงานปี  ๒๕๖๒ 

                                    ๓.๒ รายงานสถานภาพการเงินของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒

                                    ๓.๓ รายรับ –รายจ่าย ในห้วงเวลา  ม.ค. –ธ.ค. ๒๕๖๒

                                    ๓.๔ รายงานเรื่องประกันชีวิตลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                    ๓.๕รายงานโครงการ “เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ๑๒ สิงหามหามงคล”

                                    ๓.๖ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ“สานใจไทย   สู่ใจใต้”

๓.๗ รายงานเรื่อง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

                                    ๓.๘ รายงานโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ ”

๓.๙ ความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นซากุรา ๑๐๐๐๐๐ ต้น

๓.๑๐การบริจาครถยนต์ โตโยต้าวีโก้  ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ให้กับกรมอุทยานฯใช้ในราชการ

             

วาระที่ ๔         เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประมาณการรายรับ  ปี ๒๕๖๓

                                    ๔.๒ แผนงานและงบประมาณของมูลนิธิฯ  ประจำปี ๒๕๖๓        

                                                ๔.๓ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ปี  ๒๕๖๓

                        ๔.๓.๑ การจัดนิทรรศการภาพถ่าย                               

๔.๓.๒ การจัดแข่งขันมาราธอนเขาใหญ่ ( วิ่ง )          

                                    ๔.๔  การจดทะเบียนคณะกรรมการมูลนิธิฯ (ชุดใหม่ )

                                    ๔.๕ โครงการประกวดถ่ายภาพ “ห้วงเวลาในธรรมชาติ”

                                    ๔.๖ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ปี ๒๕๖๓

วาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

                                                      ๕.๑  เรื่องที่คณะกรรมการเสนอ

                                    ๕.๒ การบริจาค TV ๘๒  นิ้ว สำหรับห้องประชุม

                                    ๕.๓ อื่นๆ ( ถ้ามี )

วาระที่ ๖          ประธานสรุปและกล่าวปิดประชุม        

 

Tags :

  .
view