หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

การประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๐ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

                         วาระการประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๐

                    คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

       วันอังคารที่  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๐  เวลา   ๑๓.๓๐  น.

    ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔

              อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

                          ถ.อู่ทองนอก   เขตดุสิต  กทม.

วาระที่ ๑           ประธานกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙   เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙

วาระที่ ๓          เรื่องเพื่อทราบ / เรื่องต่อเนื่อง

                                          ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแผนงานปี  ๒๕๖๐

                                    ๓.๒ รายงานสถานภาพการเงินของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐

                                    ๓.๓ รายรับ – รายจ่าย ในห้วงเวลา  ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๐

                                    ๓.๔ รายงานเรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ( เพิ่มเติม )

                                    ๓.๕ รายงานเรื่องประกันชีวิตลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                  ๓.๖  รายงานเรื่องการจัดซื้อกระสุนปืนให้หน่วยในกรมอุทยานแห่งชาติ

                                    ๓.๗ รายงานเรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่า ( เสือ )

๓.๘ รายงานโครงการ “เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ๑๒ สิงหามหามงคล”

                                    ๓.๙ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ “สานใจไทย   สู่ใจใต้”

๓.๑๐  รายงานเรื่องการจัดการแข่งม้าการกุศล ปี ๒๕๖๐        

วาระที่ ๔          เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประมาณการรายรับ  ปี ๒๕๖๑

                                    ๔.๒ แผนงานและงบประมาณของมูลนิธิฯ  ประจำปี ๒๕๖๑       

                                                ๔.๓  การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ปี  ๒๕๖๑

- การจัดแข่งม้าการกุศลประจำปี ๒๕๖๑

- การจัดมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต ครั้งที่ ๑๗

                                    ๔.๔ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ปี ๒๕๖๑  และการรับรองงบดุลประจำปี  ๒๕๖๐

วาระที่ ๕          เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

วาระที่ ๖           ประธานสรุปและกล่าวปิดประชุม

Tags :

  .
view