หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560

 สำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”โทร. ๐๒ ๖๒๘ ๙๙๖๐  โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๙๙๖๒

 

 

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

ความเป็นมาของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วม

กับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของ ครอบครัวอุปถัมภ์  และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้               ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว     อุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาใต้

โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ดำเนินการรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เ  ป็นต้นมา   จนถึง ปัจจุบัน     ได้ดำเนินการไปแล้ว 31 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 6,749 คน ครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 3,064 ครอบครัว โดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ ๒ รุ่นคือ ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม โดยรุ่นนี้มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 264 คน           เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 54 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2 คน รวมเป็น 320 คน ครูพี่เลี้ยง 16 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ 98 ครอบครัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)           เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต             ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

2)           เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม    ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3)           เพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์               กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

๑)  เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำพร้าหรือ    ด้อยโอกาสทางการศึกษา และฐานะทางครอบครัวยากจน

๒)  อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ ๔ อำเภอของสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย และเทพา) และกำลังศึกษา   ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนหรือกำลังศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

๓)  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

๕)  ประวัติไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับเยาวชน

๑)  เป็นครอบครัวที่ศรัทธาเลื่อมใสในบทบัญญัติของศาสนาที่ตนนับถือ ประพฤติตนเหมาะสม และเคร่งครัดเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆได้

๒)  มีความสมัครใจรับเยาวชนที่นับถือศาสนาเดียวกันได้ มีฐานะปานกลาง พัฒนาครอบครัว ประกอบอาชีพที่สุจริต สังคมยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ยาวชนได้เป็นอย่างดี

๓)  มีบุตรธิดา หรือเยาวชนที่อุปการะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้ โดยเป็นเพศเดียวกัน        กับเยาวชนที่รับอุปถัมภ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔)  มีความสามารถ และมีเวลา ในการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ในขณะที่พำนักอยู่ ด้วยกันอย่างมีความสุข

๕)  มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ไม่อยู่ในชุมชนแออัด เสี่ยง กับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

๖)  ไม่มีประวัติที่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าของเถื่อน เป็นผู้มีอิทธิพลผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด ฯลฯ

การดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

ต้นน้ำ

            คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มอบหมายให้  ศอ.บต.เป็น ศูนย์ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนายอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น ผู้ดำเนินการรับสมัครพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นรวบรวมรายชื่อส่งให้ ศอ.บต. ดำเนินการสัมภาษณ์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนประธาน คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด โดยมีครูพี่เลี้ยงหรือผู้แทนคณะกรรมการชมรมเยาวชน โครงการ “สานใจไทย     สู่ใจใต้” เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการจากกรุงเทพมหานคร ร่วมสังเกตการณ์ทุกจังหวัด ศอ.บต.ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก แจ้งกลับไปยังนายอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อม  และอำนวยความสะดวกในการเดินทา งระหว่างอำเภอถึงจังหวัด

            ศอ.บต.เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ด้านผู้นำที่มีจิตอาสา รุ่นพี่      ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการโครงการ     “สานใจไทย สู่ใจใต้” บรรยายให้ความรู้ แก่เยาวชนเพื่อนำกลับไปแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ปกครอง          ครูที่ปรึกษา บาบอ หรือโต๊ะครู เพื่อทราบก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

            การปฐมนิเทศ คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ลงไปดำเนินการปฐมนิเทศตรวจเช็คความพร้อมของเยาวชนอีกครั้งก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และ เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยขบวนรถไฟด่วนพิเศษ       สุไหงโก-ลก – กรุงเทพมหานคร

กลางน้ำ

            ศาลยุติธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพทุกเหล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างความผูกพัน ความเป็นเพื่อน         ต่างศาสนิก เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ       ทางประวัติศาสตร์ เช่นมัสยิดต้นสน ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน มิติสังคมพหุวัฒนธรรม แผนกเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก พิพิธภัณฑ์ศาลยุติธรรม ฯลฯ และเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

            ค่ายกรมการปกครอง เน้นความรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อน รู้จักความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

            ค่ายวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้                   ด้านวิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน

            ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติ การชมสัตว์ยามค่ำคืน และร่วมเดินป่า

            ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยาสร้างแรงบันดาลใจการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

            การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ เยาวชนที่นับถือศาสนาเดียวกันกับตนเอง และเป็นเพศเดียวกันกับบุตรหรือธิดาของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน (ครอบครัวอุปถัมภ์ถือเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในการพัฒนาเยาวชนสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

            พิธีเปิด-ปิด ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความประทับใจ และความภาคภูมิใจแก่เยาวชน        ครูพี่เลี้ยง ครอบครัวอุปถัมภ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เนื่องจาก พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเดินทางมาเป็นประธานทุกรุ่นที่ผ่านมา

ปลายน้ำ

            เมื่อเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” แล้ว ศอ.บต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พัฒนาต่อยอด จัดตั้งเป็นชมรมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานทางราชการและภาคประชาสังคมในมิติของจิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ภายใต้อุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และพัฒนาเยาวชน  ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย หรือศึกษาต่อใน ระดับ  ที่สูง ขึ้นตามความพร้อม ของเยาวชนแต่ละคน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

๑)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรม      ที่แตกต่างจากบริบทของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒)  เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริง มีความเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม        ที่ต่างกันมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำไปพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

             ๓)    เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นช่องทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา         มากยิ่งขึ้น จากการแนะนำของครอบครัวอุปถัมภ์และแบบอย่างของบุตรธิดาของครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนหลายรุ่นได้รับการอุปการะจากครอบครัวอุปถัมภ์ในการศึกษาต่อ และได้รับทุนการศึกษารายปีจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

๔)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็น ไทยมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นผู้นำเยาวชนในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขอย่างถาวรต่อไปได้

๕)ครอบครัวอุปถัมภ์มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวสันติสุขต่อไป

๖)  สถานศึกษาและครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน

๗)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำเยาวชนที่ผ่านการเ ข้าร่วมกิจกรรมนำไปเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาพัฒนาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

- มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / มูลนิธิรักเมืองไทย/                                                   มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

- สำนักงานศาลยุติธรรม

- กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ / กองทัพไทย  / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

- คณะกรรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

                                                                 จำนวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560

จำนวน 320 คน

--------------------------------------

จังหวัด

อิสลาม

พุทธ

คริสต์

เยาวชนรวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

หญิง

ยะลา

29

34

63

6

27

33

2

98

ปัตตานี

37

41

78

2

5

7

-

85

นราธิวาส

26

53

79

-

-

-

-

79

สงขลา

3

19

22

5

5

10

-

32

สตูล

1

21

22

3

1

4

-

26

รวม

96

168

264

16

38

54

2

320

รวมทั้งสิ้น

320 คน

 

                                                                                              จำนวนครอบครัวอุปถัมภ์

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

---------------------------

หน่วยงาน

ศาสนาอิสลาม/ครอบครัว

ศาสนาพุทธ/ครอบครัว

รวมครอบครัว

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

กรุงเทพมหานคร

3

11

1

1

16

ฉะเชิงเทรา

4

4

2

3

13

นครนายก

3

5

1

3

12

นนทบุรี

5

3

2

2

12

ปทุมธานี

4

4

2

2

12

พระนครศรีอยุธยา

5

10

2

3

20

สมุทรปราการ

3

8

1

1

13

รวม

27

45

11

15

98

 

 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 3๒

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม - วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์)

09.30 น.     ลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ กทม.

10.30 น.     พิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์

                 - โดย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (คณะเยาวชนรายงานตัว / ค่ายสานสัมพันธ์ฉันมิตร)

๐๙.๐๐ น.   ครูพี่เลี้ยงต้อนรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ / ลงทะเบียน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯ จ.สงขลา

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.  เดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

๑๔.๓๐ น.  ชี้แจงกิจกรรมในส่วนของกรมการปกครอง / ชี้แจงกำหนดการ

                   - กิจกรรม “ข้อตกลงกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน”

       - กิจกรรมกลุ่ม “เพื่อนใหม่ที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันไม่แตกแยก”

- กิจกรรม “ความคาดหวัง”

๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.   เยาวชนพบครูพี่เลี้ยงแบ่งตามกลุ่มจังหวัด / นัดหมาย

     - พักผ่อน ณ โรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันอาทิตย์ที่ 2๙ ตุลาคม 2๕60 (ค่ายสานสัมพันธ์ฉันมิตร)

๐๖.0๐ น.   รับประทานอาหารเช้า  

๐๘.00 น.   การบรรยายกิจกรรม “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

                   - รับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (ระหว่างดำเนินกิจกรรม)

11.00 น.     นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ พบปะเยาวชนให้แนวทาง

ในการไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์แก่คณะเยาวชน และครูพี่เลี้ยง

12.0๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ

14.00 น.     เยาวชนเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

๑๗.๐๐ น.  คณะเยาวชน พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่

๑๘.๐๐ น.  เดินทางโดยรถไฟ เข้าสู่กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เยาวชนเดินทางถึงสถานีรถไฟศาลายา)

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (บนรถไฟ)

                   - รับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (บนรถไฟ)

14.00 น.     คณะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้” เดินทางถึงสถานีรถไฟศาลายา จ.นครปฐม

                   - ออกเดินทางไปองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

                   - เก็บสัมภาระ เข้าที่พัก

๑๕.3๐ น.   พิธีต้อนรับและปฐมนิเทศเยาวชน โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการโครงการฯ และ

      - คณะผู้บริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษฯ กองทัพบก กรมการปกครอง

และ พิธีเปิดค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้” อพวช. 

 - แนะนำกิจกรรมและทีมวิทยากร - พี่เลี้ยง

                  - แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมสัมพันธ์

๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น 

20.30 น.     กิจกรรม Home Room

๒๑.๓๐ น.  เข้าที่พัก เยาวชนหญิง : หอพัก อพวช. / เยาวชนชาย : ที่พักรับรองมัสยิดลำสนุ่น

วันอังคารที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (กิจกรรมกองทัพบก)

0๗.00 น.   รับประทานอาหารเช้า / เดินทางไปทัศนศึกษา

0๙.0๐ น.    ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.ปทุมธานี

๑๑.๐๐ น.   เดินทางไป กองบัญชาการกองทัพบก                    

11.45 น.     เยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารบก

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ

14.00 น.     ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์บางลำภู / พิพิธภัณฑ์เหรียญ

18.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ อพวช. / ปฏิบัติศาสนกิจ

19.00 น.    บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

     โดย ผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20.30 น.    เข้าที่พัก เยาวชนหญิง : หอพัก อพวช. / เยาวชนชาย : ที่พักรับรองมัสยิดลำสนุ่น

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อพวช.)

07.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

08.๐0 น.    เคารพธงชาติ / ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกลูกเต๋า

09.๐0 น.    ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

12.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ

13.30 น.     กิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.

18.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ

19.00 น.    พิธีปิด ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

2๐.๓0 น.   เข้าที่พัก เยาวชนหญิง : หอพัก อพวช. / เยาวชนชาย : ที่พักรับรองมัสยิดลำสนุ่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (พิธีเปิด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี)

๐6.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

๐๘.0๐ น.   พร้อมกัน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

๑๐.0๐ น.    พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓2 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.   พิธีส่งมอบเยาวชนให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (พำนักบ้านครอบครัวอุปถัมภ์)

- เยาวชน จำนวน ๓๒๐ คน เรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ค่ายสิ่งแวดล้อมฯ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

๐7.๐๐ น.    ครอบครัวอุปถัมภ์ส่งเยาวชน ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

๐8.๐๐ น.    เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เส้นทางด่านเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.   กิจกรรมฐานศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           

๑๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.   แบ่งเยาวชนเป็น ๒ กลุ่มใหญ่  (สลับเข้าร่วม ๒ กิจกรรม)    

                   - ศึกษาชีวิตสัตว์ป่าจากกิจกรรมส่องสัตว์/บรรยายโครงการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

๒๑.๐๐ น.  ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / เข้าที่พักค่ายสุรัสวดี

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)

๐๕.๐๐ น.   ตื่นนอน / ออกกำลังกาย / ภารกิจส่วนตัว

๐6.0๐ น.    เดินทางลงจากเขาใหญ่ ไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐8.๓๐ น.   เดินทางไปถึงห้องประชุมอาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.00 น.     การเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   - เปิดการเสวนา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.30 น.       - ปิดการเสวนา โดย นายอารีย์  วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ

๑๓.๓๐ น.  ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก และศึกษาเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้ฝึกอาชีพ

๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.   ชมการแสดงแสงสีเสียง ประวัติศาสตร์อยุธยา

20.30 น.     เดินทางไป เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันชุมชนพหุวัฒนธรรม)

๐๕.๐๐ น.   ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐ น.  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ / รับประทานอาหารเช้า (บนรถ)

08.๐๐ น.    ทัศนศึกษาเรื่องราวอากาศยานไทย ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

10.๓๐ น.   ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

13.00 น.     คณะเยาวชนและครูพี่เลี้ยงโครงการฯ เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปยังสถานีวงเวียนใหญ่

1๔.๐๐ น.   ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกัน ณ โบสถ์ซางตาครู้ส

14.3๐ น.    เดินทางถึงมัสยิดต้นสน เยี่ยมคารวะผู้นำศาสนามัสยิดต้นสนและศึกษาประวัติศาสตร์

รับฟังบรรยายจากผู้นำศาสนา ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรม

                   - ผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก

16.00 น.     คณะเยาวชนและครูพี่เลี้ยงโครงการฯ ออกเดินทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน

16.30 น.     เดินทางถึงมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน เยี่ยมคารวะท่านอิหม่าม ศึกษาประวัติศาสตร์

รับฟังบรรยายจากผู้นำศาสนิกต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรม

                   - ผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก

18.0๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) / ปฏิบัติศาสนกิจ

๑9.๐๐ น.    เดินทางกลับที่พัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / รับฟังคำชี้แจง ซักซ้อมพิธีปิดโครงการ

2๑.00 น.    เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕60 (พิธีปิดโครงการฯ)

๐๕.๐๐ น.   ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว

๐6.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

07.30 น.     คณะเยาวชนและครูพี่เลี้ยงโครงการฯ เดินทางเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

10.00 น.     เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

11.๐๐ น.    กิจกรรมแนะแนว และ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๑๒.๐0 น.   รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ

๑5.30 น.    คณะเยาวชนพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี         

17.30 น.     พิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ

19.00 น.     ชี้แจงการปฏิบัติการเดินทางกลับภูมิลำเนา

๒0.๐๐ น.   เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา/เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕60 (เดินทางกลับภูมิลำเนา)

๐๕.๓๐ น.  คณะเยาวชนเดินทางออกจากที่พัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

๐๗.๐๐ น.  คณะเยาวชนเดินทางถึงยังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง (บน.๖)

๐๘.๓๐ น.  ส่งคณะเยาวชนเดินทางโดย เครื่องบิน c - ๑๓๐      

๑๒.๐๐ น.  เยาวชนเดินทางถึงสนามบิน หาดใหญ่ จ.สงขลา และ สนามบินบ้านทอน จ.นราธิวาส

                   -  หน่วยงานในพื้นที่รับเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

-------------------------------

 

เบอร์ติดต่อประสานงาน

๑. นายทินกร  มีหิรัญ                  081-870-4579              ๒. นายอารี  ดิเรกกิจ                       ๐๘๑-๕๔๓-๒๕๑๓

๓. นายอดิเรก ทวีแก้ว                 089-351-1555              ๔. นายชนินทร วรรณวิจิตร              ๐๘๑-๖๔๖-๔๑๘๗

๕. นายสาวิตร ถมค้าพาณิชย์        ๐๘๕-๔๘๔-๒๐๒๒    ๖. นายนพธนินทร์  พุฒิพรวรานนท์   ๐๘๙-๖๗๘-๘๓๕๒

๗. น.ส.เมตตา นิรัตน์ตระกูล        ๐๘๑-๓๑๑-๓๙๐๐        8. นายจิรพล  ระวังการ                    ๐๘๑-๖๘๕-๖๘๖๐

9. น.ส.จินดา  คุ้มประดิษฐ์          ๐๘๖-๕๒๖-๕๗๐๖     10.นายประจักษ์  เจิมจันทร์              081-480-0035

11.พ.จ.อ.ธนภัทร ป้อมลอย          084-719-3066              12.พ.จ.อ.พรสวรรค์  จันสม              081-703-4150

 

สำนักงานโครงการฯ 

โทร.๐๒-๖๒๘-๙๙๖๐   

โทรสาร.๐๒-๖๒๘-๙๙๖๒

 

 

 

 

  .
view