กลับหน้าแรกเกี่ยวกับมูลนิธิกิจกรรมมูลนิธิแผนที่และการเดินทางเว็บไซต์เกี่ยวข้องกระดานข่าว
เกี่ยวกับมูลนิธิ
เครือข่ายพิทักษ์เขาใหญ่
กิจกรรมมูลนิธิ
งานวิจัยกับเขาใหญ่
ข่าวสารจากอุทยาน
ความเป็นมาเขาใหญ่
ภูมิศาสตร์เขาใหญ่
พืชพันธุ์
สัตว์ป่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จุดชมธรรมชาติ
เส้นทางเดินป่า
ที่พักบนอุทยานฯ
แผนที่และการเดินทาง
เรื่องเล่าจากเขาใหญ่
กระดานข่าว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ส่งข่าวถึงมูลนิธิ

ผืนป่าเขาใหญ่เปรียบเสมือนคลังมหาสมบัติที่ธรรมชาติได้มอบหมายไว้ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ไม่เพียงแต่สัตว์ป่า หากเขาใหญ่สูญสิ้นไป ผู้คนริมรอบซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้ ระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ของชุมชนรอบๆ ก็จะสูญหายไป ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

แต่ในสภาพปัจจุบัน ป่าเขาใหญ่คล้ายอยู่อย่างโดดเดี่ยว ภายใต้การดูแลโดยลำพังของภาครัฐ ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเขาใหญ่ ทั้งจากการลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ การบุกรุกแนวเขต และจากนักท่องเที่ยวที่ขาดวินัย ผู้คนยังละเลยและขาดความเข้าใจถึงคุณค่าของผืนป่าใหญ่แห่งนี้ แต่เขาใหญ่จะคงสภาพและคงคุณค่าอยู่ได้อีกนานเท่านาน ตราบเท่าที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญ และก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการปกป้องดูแลรักษาผืนป่าเขาใหญ่แห่งนี้

กลุ่มคนที่มองเห็นคุณค่าและต้องการรักษาป่าผืนใหญ่นี้ ให้เป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นหลัง อันประกอบไปด้วย นักธุรกิจ ทหาร ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนที่ห่วงใยเขาใหญ่ ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นเวทีรองรับความห่วงใยของผู้คนที่มีต่อเขาใหญ่ เพียงเพื่อต่อเติมลมหายใจอันอ่อนล้าของเขาใหญ่ ได้ทำหน้าที่อย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการมูลนิธิ

1

พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์

ประธานกิตติมศักดิ์

2

พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์

ประธานกรรมการ

3

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รองประธานกรรมการ

4

พลเอก นพ   พิณสายแก้ว

กรรมการ

5

พลตรี รณชัย   ประภาสตันติกุล

กรรมการ

6

ดร.ชุมพล   สุขเกษม

กรรมการ

7

นายสาโรจน์   ประพันธ์

กรรมการ

8

นายกฤณพงษ์   นาคธน

กรรมการ

9

ดร.สุภาภรณ์   ปิติพร

กรรมการ

10

นางรตยา   จันทรเทียร

กรรมการ

11

นางสาวพิไล   พูลสวัสดิ์

กรรมการ

12

นางสาวโซไรดา   ซาลวาลา

กรรมการ

13

นายทองไทร   บูรพชัยศรี

กรรมการ

14

นายประวัติ   โวหารดี

กรรมการ

15

นายวิชัย   คณาธนะวนิชย์

กรรมการ

16

นายยงศักดิ์   คณาธนะวนิชย์

กรรมการ และ เหรัญญิก

17

พลเอก ประดิษฐ์   บุญเกิด

กรรมการ และเลขาธิการ

18

พลตรี สรชัย   แก้วนพ

กรรมการ และ ผช.เลขาฯ

     

 

เกี่ยวกับมูลนิธิ หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 


คู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เราเรียนรู้ธรรมชาติ ก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงถิ่นที่มาของชีวิต รู้ว่า หากปราศจากธรรมชาติ ชีวิตก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ คู่มือเล่มนี้นับเป็นบทเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืน รายละเอียด คลิกที่นี่


 

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลขที่ 84 อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 0-2628-5226-7 ต่อ111, โทร 0-2628-5379, โทรสาร 0-2628-5499, 10300

84 Geneal Prem Tinsulanonda Statesman Builiding, U Thong Nok Road, Dusit, Bangkok 10300
e-mail: evergreen@khaoyai.org